Retrospective

100%

„Анастасија“ датира од 1996та година, како модно студио и студио за модерен балет. Во 2017та година започна со работа центарот за изведувачки уметности „Анастасија Центар“, со локација на Широк Сокак 61, кој се создаде како круна на 20 годишното постоење.

13335534_1200031253371082_5273497476377254715_n
99'
13584742_1221182421255965_2546154639197605562_o
96'
13321948_1198808003493407_5802076653642097179_n
98'
13581992_1221182157922658_3904494299922003080_o
2000

Активности кои се организирани од страна на „Анастасија“:

 

 • Организатор на “ТАНЦУВАЈ – Без предрасуди” 2015, 2016, 2017 и 2018 година, по повод интернационалниот ден на танцот;
 • Перформанси – 10, 15 и 20 годишнина на модното студио и студиото за модерен балет „Анастасија” (2006, 2011 и 2016 г.);
 • Културни настани кои се поврзани со деца и млади – „Детските очи гледаат во Хераклеа” 2013 и  „Битола Те Сакам“ 2014 – избор на битолски таленти;
 • Околу 50тина модни ревии (1996-/) со учество на околу 100 деца во секоја од нив, а воедно презентирање на уникатни костими;
 • Перформанс „Ние сме љубов“ 2017, учесници: Лица со даунов синдром и пречки во развојот кои се дел од Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост – „Порака“ Битола; Деца од Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух говор и глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин” Битола; Деца од основните и средните училишта, членови на студиото за модерен балет „Анастасија“ Битола.
 • Учество на детско – тинејџерски фестивали („Ѕвездички“, „Тралала“, „Сидо“, „Езерски бисери“, „Мегабит“ и избор за учество на детска Евровизија), државни и светски натпревари и освоени 1, 2 и 3ти места со школата за модерен балет Анастасија, во Битола и низ Македонија (1997 – 2018);
 • Летни и зимски перформанси: новогодишни перформанси  на сцената на Анастасија Центар, летни перформанси на Широк Сокак – „Сила на Слободата“ 2015, Anastasija Center Show 2017.
 •  Учество и организација на маскенбали и карневали во Струмица, Македонија – освоени 1, 2 и 3то место;
 • Подготовка на деца за избор на детска Евровизија – изработка на костими и сценски настапи;
 • Модна ревија и перформанс во универзална сала – „Новото време” 2001;
 • Избор за најдобро манекенче на Македонија, Скопје 2001.
1 %
Quality and love
1 %
Квалитет и љубов
 • Организатор на “ТАНЦУВАЈ – Без предрасуди” 2015, 2016, 2017 и 2018 година, по повод интернационалниот ден на танцот;
 • Околу 50тина модни ревии (1996-/) со учество на околу 100 деца во секоја од нив, а воедно презентирање на уникатни костими;
 • Културни настани кои се поврзани со деца и млади –   „Битола Те Сакам“ 2014 – избор на битолски таленти;

Anastasija was founded in 1996 as a fashion studio and studio for a modern ballet. In 2017 the Center for Performing Arts "Anastasija Center" started it's work, with a location on Shirok Sokak 61, which was created as a crown of 20 years of existence.

2000

2000

2005

Activities organized by “Anastasija”:

 •     Organizer of “Dance Without Prejudice” 2015, 2016, 2017 and 2018, on the International Dance Day;
 •   Performances – 10, 15 and 20 anniversary of the fashion studio and the studio for modern ballet “Anastasija” (2006, 2011 and 2016);
 •  Cultural events related with children and youth – “Children’s eyes see in Heraclea” 2013
 •  “Bitola Te Sakam” 2014 – selection of Bitola’s talents;
 •  About 50 fashion shows (1996- /) with the participation of about 100 children in each, at the same time presenting unique costumes;
 •  Performance “We are Love” 2017, participants: Persons with Down syndrome and developmental disorders that are part of the Center for Support of Persons with Intellectual Disability – “Poraka” Bitola; Children from the Institute for rehabilitation of children with hearing impaired speech and voice and other problems in the development “Koco Racin” Bitola; Children from elementary and high schools, members of the studio for modern ballet “Anastasija” Bitola.
 •  Participation in children’s and teenage festivals (“Stars”, “Tralala”, “Sido”, “Lake pearls”, “Megabit” and selection for children’s Eurovision), state and world competitions and won 1, 2 and 3 places with the studio for modern ballet Anastasija, in Bitola and throughout Macedonia (1997 – 2018);
 •  Summer and winter performances: New Year’s performances on the stage of Anastasija Center, summer performances of Shirok Sokak – “The power of the Freedom” 2015, Anastasija Center Show 2017.     
 • Participation and organization of masquerades and carnivals in Strumica, Macedonia – won 1st, 2nd and 3rd place;   
 •  Preparing children for  children’s Eurovision – making costumes and stage performances;  
 •   Fashion show and performance in the universal hall – Skopje “The New Time” 2001;    
 • Choice of the best model of Macedonia, Skopje 2001.

Talents of Bitola

Bitola I Love You

Founders of Anastasija Center