Основна цел на Анастасија Центар е да се подигнува свеста на младите
и да добиваат уметничко знаење, кое ќе ги подобри нивните перформанси
и ќе ги насочи во сите понатамошни сфери на нивното професионално дејствување.

Мисија на Анастасија Центар:

– Психофизички и духовен развој на децата, младите и возрасните во градот Битола и пошироко;
– Подигнување на свеста кај младите и возрасните преку уметноста;
– Враќање на вистинските норми и вредности на живеењето;
– Максимално акцентирање на младите таленти и нивна целосна поддршка; 
– Доближување на сцената до членовите и практична реализација на нивните активности;

– Еднаквост на лицата со попреченост и пречки во развојот во секојдневното окружување, како и нивни психофизички, емоционален и духовен развој преку организирање на културно – уметнички манифестации и нивна социјално општествена инклузија.

– Обуки за здрав начин на исхрана и грижа за сопственото здравје

The main goal of Anastasija Center is to raise the awareness of the young people
and to receive artistic knowledge, which will improve their abilities
and will lead them in all of the further professional activities.

Mission of Anastasija Center:

– Psychophysical and spiritual development of children, youth and adults in the city of Bitola and wider;
– Raising awareness
among youth and adults throughout art
– Restoring the true values of life;
– Giving full support to young talents;
Practical realization of their activities on the stage;

– Equality of persons with disabilities in the everyday life. Their psychophysical, emotional and spiritual development throughout the cultural and artistic manifestations and social inclusion.

Training for a healthy diet and healthcare 

Location

Shirok Sokak 61

Bitola,

Macedonia

Contact Us

Phone : +389 47 614 666

Email : anastasija_center@hotmail.com

Our Hours

MON-FRI 09:00 – 21:00

SAT-SUN 10:00 – 20:00