Мисија и Цели

Мисија на Анастасија Центар

Психофизички и духовен развој на децата, младите и возрасните во градот Битола и пошироко;

Враќање на вистинските норми и вредности на живеењето;

Подигнување на свеста кај младите и возрасните преку уметноста;

Максимално акцентирање на младите таленти и нивна целосна поддршка;

Доближување на сцената до членовите и практична реализација на нивните активности;

Обуки за здрав начин на исхрана и грижа за сопственото здравје.

Еднаквост на лицата со попреченост и пречки во развојот во секојдневното окружување, како и нивни психофизички, емоционален и духовен развој преку организирање на културно – уметнички манифестации и нивна социјално општествена инклузија.